Prawne aspekty analiza ryzyka wybuchu

Konieczność sporządzania szczegółowej dokumentacji związanej z zagrożeniem wybuchu spoczywa na barkach przedsiębiorców, którzy przewożą, składują lub magazynują towary, mogące spowodować eksplozję. Są to nie tylko gazy i paliwa płynne, które zwykle kojarzy się z takim zagrożeniem. Do tej samej grupy towarów zaliczane są również tzw. ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia. Takie drobiny mogą się łatwo zapalić pod wpływem zbyt wysokiej temperatury. Stąd już tylko krok do ewentualnej eksplozji.

Obowiązujące przepisy prawne

Analiza ryzyka wybuchu musi być przeprowadzona w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących BHP w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia wybuchu. Z kolei sposób tworzenia stosownej dokumentacji, będącej efektem powyższej analizy, jest opisany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Te dwa dokumenty są kluczowymi przepisami w kwestiach związanych z ochroną przed wybuchami. Zasady dotyczące BHP w miejscu pracy, w którym występuje takie ryzyko, muszą być dostosowane do zaleceń tych rozporządzeń.

analiza ryzyka wybuchu

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/11/realizacje-lafarge-v3.jpg

Kto powinien przeprowadzić analizę?

Analiza ryzyka wybuchu powinno być przeprowadzone przez specjalistyczną firmę, która posiada odpowiednie uprawnienia. Przeprowadzi ona ocenę obiektu i opisze jego charakterystykę w oparciu o aktualny stan prawny, porównując stan rzeczywisty z istniejącą już w danym obiekcie dokumentacją. Jedynie wówczas można mieć pewność, że cała procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty będą sporządzone prawidłowo.