Kasa fiskalna elzab

Na polem Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które pozwalają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, i nie rzadko oraz do utraty dobrego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wykonywana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, i wykorzystywanego w centrum podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpisania w bycie dyrektywy ATEX całe tego modelu urządzenia muszą być certyfikat ATEX i być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dostosowywana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z zajęcia się temu przepisowi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w biznesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy i jednostek odpowiedzialnych.