Instytut higieny pracy lodz

Wszystka firma zobowiązana jest do myślenia o bezpieczeństwo swoich gości. W szczególności mówi to przedsiębiorstw, które w prywatnej działalności mają z ciężkich materiałów. Zdrowie oraz trwanie ludzi grających w takich warunkach powinno stanowić przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z okazją spotkania w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Dotyczy to właśnie tylko przedsiębiorstw, w których użytkowane są łatwopalne materiały, mogące tworzyć atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć również ciecze, gazy, jak również znacznie rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność są pracownicy, należy w liczby kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Prowadzi ono o tym, jakie dokumenty powinien zrobić pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, informuje o tym, że spełnia on pełnej oceny ryzyka, jakie stanowi uzależnione z ofertą działania w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej. Istnieje obecne tzw. "ocena ryzyka", która tworzy między innymi następujące elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo życie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) stosowane przez pracodawcę instalacje, substancje i mieszaniny, zachodzące między nimi mechanizmy oraz ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne istnieje również uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie potrafią stanowić w pewien sposób połączone otworami z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W spraw zagrożenia, one dodatkowo nie będą wygodne.

Po skończeniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany jest ponad, razem z artykułem 7.1 Rozporządzenia, do dzieła dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się łączyć z kilku zasadniczych części, zawierać spis treści i oświadczenia pracodawcy o świadomości ciążących na nim słów. Do ważnych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych preparatów zapobiegania wybuchom, informacja o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a także dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien i zawierać grafiki i plany obiektu.

W końca sporządzenia prawidłowo wysoce wymienionej dokumentacji warto zastosować z usług specjalistów. Rośnięcie oraz zdrowie pracowników jest natomiast najważniejsze i warto mieć gwarancja, że prawidłowo dokonaliśmy oceny ryzyka.