Explosion protection

Każdy dokument zabezpieczenia konkretnych stanowisk pracy przed niespodziewanym wybuchem powinien być sporządzony zawsze przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku oraz poddany przeglądowi w momencie, gdy określone miejsce pracy, urządzenia do pracy lub organizacja czynności będą poddane zasadniczym zmianom, rozbudowom czy jakimkolwiek przekształceniom. Jest to aspekt niezwykle istotny dla bezpieczeństwa zatrudnionych osób.

Zabezpieczenie przed wybuchem

Pracodawca ma możliwość połączenia istniejącej już oceny ryzyka, dokumentów lub innych równoważnych sprawozdań i włączyć je do dokumentu, który opisuje tzw. explosion protection, czyli zabezpieczenie przed wybuchem.

http://grupa-wolff.eu zawory dozująceZawory dozujące GRUPA WOLFF

Obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczającego przed wybuchem w skrócie nazywanego DZPW. Wynika niezwykle ważnego i dokładnego z Rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

explosion protection

Istotne elementy

Dokument taki zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem musi zawierać kilka istotnych elementów, takich jak:

1. opis środków ochronnych, które zostaną wprowadzone na danym stanowisku pracy zagrożonym wybuchem,
2. wykaz przestrzeni, które są zagrożone wybuchem wraz z ich podziałem na konkretne strefy,
3. oświadczenie pracodawcy, że dane miejsca pracy i urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane i konserwowane w taki sposób, który zapewnia bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i budynkowi,
4. oświadczenie pracodawcy, że została dokonana właściwa i przede wszystkim profesjonalna ocena ryzyka związanego z potencjalnym wybuchem,
5. terminy dokonywania przeglądów używanych środków ochronnych.

Jest to dokument niezwykle istotny. Każda taka analiza lub opracowanie powinno zostać sporządzone w języku kraju, w którym zakład funkcjonuje.