Explosion protection concept

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne zmaga się z większym lub mniejszym ryzykiem różnego rodzaju zagrożeń – wypadków, skażeń czy wybuchów. Wybuchy są szczególnie groźne i szczególnie mocno prawdopodobne w fabrykach wykorzystujących w codziennym użytku substancje wybuchowe, łatwopalne, rozpuszczalniki, czy inne materiały. Po zetknięciu z ogniem bądź w innym wypadku mogą grozić wybuchem. Ale to nie tylko sprawa materiałów wybuchowych – również różne urządzenia użytkowane na terenie zakładów produkcyjnych mogą stwarzać ryzyko zapłonu substancji łatwopalnej, lub samoczynnego wybuchu takiego urządzenia, na przykład na skutek niewłaściwego użytkowania.

spinki do włosów dla dzieci

Jak chronić materiały łatwopalne?

Na szczęście istnieją specjalne dyrektywy, ustawy i rozporządzenia. To one dokładnie określają, w jaki sposób mają być rozmieszczone, przechowywane i użytkowane materiały łatwopalne. Zakładają one również plan postępowania na wypadek wybuchu. Bardzo ważnym czynnikiem przy opracowywaniu dokumentów zabezpieczających przed wybuchem, jest analiza ryzyka wybuchu. Bierze się w niej pod uwagę materiały przechowywane i użytkowane na terenie zakładu. Ale także systemy funkcjonujące w jego obrębie, oraz mnóstwo innych czynników, które nakładają się na siebie i współdziałając ze sobą mogą być potencjalnym zagrożeniem. Explosion protection concept to obowiązkowy zestaw dokumentów określający zabezpieczenie przed wybuchem, który należy opracować osobno dla każdego przedsiębiorstwa.

explosion protection concept

Co w przypadku wybuchu?

Koncepcja ta zakłada plan awaryjny na wypadek wybuchu, sposoby postępowania codziennego w użytkowaniu materiałów i urządzeń niebezpiecznych. Jednym z najważniejszych elementów tejże koncepcji jest przeszkolenie personelu – zarówno na wypadek wybuchu, jak również w kwestiach wykonywania codziennych obowiązków. W zakładach produkcyjnych wykorzystujących substancje chemiczne łatwopalne, wystarczy jedna osoba nie stosująca się do przepisów BHP, by cała fabryka przez jej nieuwagę mogła pójść z dymem – dlatego BHP jest istotne.