Deklaracja zgodnosci ce

http://erp.polkas.pl/comarch-b2b/Platforma Comarch B2B | Systemy ERP | POLKAS

Deklaracja zgodności WE stanowi ostatnie pisemne oświadczenie produkowane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego towar jest właściwy z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć samego bądź bardzo wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany konieczne do działania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a i jeśli więc konieczne (ponieważ wychodzi z oryginalnych przepisów) wyroby te wymagają uzyskać dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest produkowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Stanowią wtedy tak zwane moduły i określa je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki prawdopodobnie ją wyszukać według własnego zadowolenia z ofert oddanych mu w woli i interesujących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może wiązać się właśnie z jednego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych produktów są to trudne procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie czas i efekty działań są dokumentowane. Producent nakłada na materiałach, które posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności powstaje z ostatniego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe wymagania również jest dobry z podstawowymi przepisami.
W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i systemu oznaczania ich znakiem budowlanym):
1. Niepowtarzalny identyfikator produktu – numer XXXX
2. Marka i adres producenta – a ponadto gdyby stanowi zatem wymagane, oraz jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora)
4. Co stanowi tematem deklaracji – identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego historii, jeśli konieczne – załączyć zdjęcie
5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest porównywalne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista)
6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych – do jakich przypisuje się deklaracja
7. W stosownych przypadkach należy zamieścić wiedzę o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat
8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis.
Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może otrzymać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu świadczy o tym, że robi on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Zajmują one zagadnień połączonych z ochroną zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a ponadto określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie może stać przedstawiony do obrotu ani zostać przeznaczony w przeznaczanie na miejsca Unii Europejskiej. Informacja jest podtrzymywana przez producenta czyli w sukcesie kiedy potrafi on naszą siedzibę poza Unią Europejską – przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.