Bezpieczenstwo spoleczne w unii europejskiej

Zagadnienia bezpieczeństwa i kontrole książce w sektorze są głównie powiązane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

optima kadry i płaceModuł Płace i kadry - Comarch ERP Optima - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Ze powodu na fakt, że wielka część maszyn, a także urządzeń jest oddana do tworzenia ról w kopalniach węgla kamiennego, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która korzysta się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a też Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz systemów ochronnych, które są oddane do celu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej dyrektywy jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była głównym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Unii Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat wszyscy musieli przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w istnienie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do zysku w powierzchniach, które są zagrożone atakiem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych danych do używania w strefach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na zasadzie starego podejścia, były połączone jedynie z urządzeniami elektrycznymi, jakie pragnęły spełnić wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu dopiero w połowie sukcesów. W stosunku z tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie wystarczające do zdobycia dużego zakresu ochrony, jaki stanowi wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.